OPŠTI USLOVI WEB SAJTA prečišćivači.rs

Radi otklanjanja svake sumnje, korišćenjem sajta prečišćevači.rs korisnik potvrđuje da je prethodno upoznat i da je saglasan sa ovim Opštim uslovima, koji su mu bili dostupni, čitki i razumljivi.

I Uvodne odredbe i terminologija

Sajt prikazan na adresi prečišćevači.rs (u daljem tekstu: Sajt) je razvijen od strane Ewe Comp doo, Cara Dušana 212, Zemun, MB: 17333127, PIB: 100042618 (u daljem tekstu: Ewe).

Sadržaj Sajta i pružanje usluga putem Sajta regulisano je Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018), Zakonom o oglašavanju ("Sl. glasnik RS", br. 6/2016), kao i drugim pozitivnim propisima Republike Srbije. prečišćevači.rs se obavezuje da će korisniku pružati usluge u skladu sa ovim Opštim uslovima na način i sa ograničenjima propisanim u ovim Opštim uslovima, a u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

Za potrebe ovog dokumenta koristiće se sledeća terminologija:

Korisnik, u smislu Opštih uslova, je lice koje koristi Sajt (u daljem tekstu: Korisnik, u množini Korisnici).

Roba, u smislu Opštih uslova, su prečišćivači vazduha proizvođača Sencor, Sharp, Xiomi I Beko (u daljem tekstu: Roba).

Konstatuju se sledeće činjenice:

 • 1) Sajt je namenjen informisanju Korisnika u pogledu Robe – njenim karakteristikama, cenama, pogodnostima;
 • 2) Korisnik koji je prethodno kupio Robu, posetom Sajtu može registrovati realizovanu kupovinu kako bi ostvario određene pogodnosti prikazane na Sajtu.

Radi otklanjanja svake sumnje, konstatuje se da prečišćevači.rs ne vrši prodaju Robe Korisnicima putem

Sajta i ne može se smatrati prodavcem.

Sajt, pored navedenih usluga može sadržati i druge usluge koje se pružaju Korisniku.

II Ograničenje odgovornosti

Sajt može sadržati netačne podatke, slovne greške, kao i greške softversko-tehničke prirode usled kojih prečišćevači.rs može po sopstvenom nahođenju i bez prethodne saglasnosti Korisnika vršiti odgovarajuće izmene. Izmene Sajta se mogu izvršiti u bilo kom trenutku bez postojanja obaveze prečišćevači.rs da o tome obavesti Korisnike. prečišćevači.rs ne garantuje da će Sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da će Sajt biti kompatibilan sa hardverom ili softverskim rešenjima koja Korisnik koristi. prečišćevači.rs zadržava pravo i da privremeno ili trajno izbriše svu sadržinu sa Sajta.

III Privatnost

Konstatuje se da je prečišćevači.rs rukovalac obrade podataka o ličnosti imajući u vidu da samostalno određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti.

prečišćevači.rs čuva privatnost svih Korisnika i štiti njihove podatke o ličnosti u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a u srazmeri sa svrhom njihove obrade. prečišćevači.rs konstatuje da su vrste radnji obrade prikupljanje podataka o ličnosti, njihovo beleženje i razvrstavanje.

prečišćevači.rs, zarad praćenja posećenosti, optimizacije i ostvarivanja svrhe i namene Sajta može koristiti Google Analytics, platformu analitičkih usluga koje pruža Google, LLC (u daljem tekstu: Google). Google Analytics omogućava prečišćevači.rs-u lakšu analizu korišćenja Sajta od strane Korisnika i to upotrebom geolokacijskih tehnologija. Informacije koje se na ovaj način prikupljaju se prenose i čuvaju na serverima Google koji se nalaze u Sjedinjenim Američkim Državama. Google, koristeći odgovarajuće mere zaštite, obrađuje informacije u vezi sa aktivnostima na web sajtu i upotrebom Interneta. Google će možda proslediti ove informacije trećim licima u situacijama u kojima to zakon nalaže, ili kada pomenuta treća lica obrađuju gorepomenute podatke u ime Google-a. Korišćenjem Usluga, Korisnik pristaje da Google obrađuje podatak o ličnosti – geolokaciju Korisnika, na ovde opisani način i u gorepomenute svrhe, te se konstatuje da je Google obrađivač podataka o ličnosti. Google će ovaj podatak čuvati 26 meseci posle čega će automatski biti izbrisan.

Pored geolokacijskih parametara, prečišćevači.rs, zarad ostvarivanja svrhe i namene Sajta, prikuplja, beleži i razvrstava sledeće podatke o ličnosti:

 • 1) Ime i prezime Korisnika;
 • 2) E-mail adresa;
 • 3) Broj fiskalnog isečka;
 • 4) Kontakt telefon;

Vaši podaci o ličnosti se čuvaju 2 (slovima: dve) godine, a posle isteka tog perioda će biti izbrisani.

Osnov ovakve obrade podataka o ličnosti na Sajtu zasniva se na pristanku Korisnika kao i na legitimnom interesu prečišćevači.rs.

Zakonski propisi o zaštiti podataka o ličnosti omogućavaju Vam širok spektar prava u pogledu eventualne obrade Vaših podataka o ličnosti od strane prečišćevači.rs. Ova prava uključuju pravo na informisanost, pravo na pristup i kopiju Vaših podataka o ličnosti, pravo na ispravku Vaših podataka o ličnosti, pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti, pravo na prenosivost podataka o ličnosti i pravo na prigovor Povereniku za informacija od javnog značaja i zaštitu podatak o ličnosti.

Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

IV Internet sajtovi trećih lica

Radi ispunjenja svrhe i namene Sajta, zbog potrebe poboljšanja funkcionalnosti, referenci, kao i zbog optimizacije sajta u kontekstu internet pretrage, Sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima u vlasništvu trećih lica. Obezbeđujući takve linkove, prečišćevači.rs ne daje svoju saglasnost u pogledu sadržaja tih web sajtova, niti prihvata ikakvu odgovornost za sadržaj tih sajtova i bezbednost preusmerenog Korisnika, u bilo kom obliku. Korisnik pristupa takvim web sajtovima na vlastiti rizik i korišćenje tih sajtova je uređeno na način određen od strane njihovih vlasnika. prečišćevači.rs će, nakon saznanja da sajtovi trećih lica sadrže nezakonite informacije ukloniti navedene linkove.

V Odgovornosti i obaveze Korisnika

Korisnik je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje pruža korišćenjem Sajta, kao i za kršenje prava bilo kojeg trećeg lica koje nastaje korišćenjem Sajta.

Odgovornost Korisnika podrazumeva, ali se ne ograničava na:

 • 1) bilo kakve nezakonite radnje;
 • 2) neovlašćeno korišćenje podataka bilo kojeg fizičkog ili pravnog lica;
 • 3) slanje irelevantnih ili zlonamernih podataka-tzv. spam.
 • 4) unošenje ili pokušaj unošenja kompjuterskih virusa, kao i svaki drugi pokušaj kompromitovanja bezbednosti Sajta;
 • 5) testiranje, skeniranje sistema ili mreže, posebno traganje za slabostima Sajta;

VI Izmene i dopune opštih uslova

prečišćevači.rs zadržava pravo da izvrši delimične ili potpune promene Opštih uslova, uz prethodno obaveštavanje Korisnika putem Sajta, a svako dalje korišćenje Sajta koje usledi od strane Korisnika će se smatrati prihvatanjem izmena i dopuna ovih Opštih uslova.

VII Rešavanje sporova i merodavno pravo

Prihvatanjem ovih Opštih uslova Korisnik je saglasan da je za bilo kakav spor koji nastane usled korišćenja Sajta merodavno pravo Republike Srbije, a nadležan stvarno nadležni sud u Beogradu.

VIII Prelazne i završne odredbe

Ukoliko je bilo koja odredba ovih Opštih uslova, ništava, neprimenljiva ili neizvršiva, ili to postane, ista neće uticati na važenje, primenljivost i izvršivost ostalih odredaba, pri čemu će se takva odredba zameniti, u meri u kojoj je to dozvoljeno pozitivnim pravom, pravno važećom, primenljivom i izvršivom odredbom koja je pravno i ekonomski najbliža ništavoj, neprimenljivoj ili neizvršivoj odredbi.

Ovi Opšti uslovi počinju da se primenjuju danom njihovog objavljivanja na Sajtu.

Korisnik prihvata da će, ukoliko je potrebno, svu komunikaciju sa prečišćevači.rs po pitanju ovih Opštih uslova inicirati slanjem e-mail-a na adresu preciscivaci@ewe.rs.